Presentations

European Legal Requirements and International Standards for Technical Communication
Michael Fritz, CEO of tekom/tekom Europe
There are more than 20 European directives as well as innumerable standards on the international level regarding products and technical communication.
Why this flood of regulations?
Actually, these EU regulations are the cradle of technical communication.
And actually, they are really helpful, provided that you have the necessary overview.
This presentation offers you this important overview.
You will become acquainted with the most important directives and how to figure out which are applicable for your product and its documentation.
You will know what harmonized European standards are, how to recognize them and what legal effect they have compared with standards that have not been harmonized.
The presentation will also give you an overview of the most important international standards on technical documentation, such as the horizontal standard IEC 82079-1: 2012, ISO 12100 on safety of machinery as well as the most important standards on software documentation, e.g. ISO IEC 26514.
You will get tips on how to figure out which standard is applicable.
Furthermore, this presentation explains not only the basics of CE marking, but also European market surveillance, especially RAPEX, the EU rapid alert system that facilitates the rapid exchange of information between Member States and the Commission on measures taken to prevent or restrict the marketing or use of products posing a serious risk to the health and safety of consumers.
Last but not least, you will be informed about the future plans of the EU concerning product safety, the machinery directive and technical documentation in general.
Wprowadzenie do normy dokumentacyjnej PN:EN 82079-1
Karsten Voss, ZINDEL AG and Agata Wozniak, logostrada

W roku 2013 PKN przejął do swoich zasobów ISO 82079-1 jako Polską Normę dot. przygotowywania instrukcji obsługi. Norma ta zastąpiła obowiązującą od 2001 roku normę PN:EN 62079. Do dzisiaj jednak nie doczekaliśmy się polskiej wersji normy, co znacznie utrudnia jej stosowanie.

Nowa norma wnosi sporo zmian w porównaniu ze swoją poprzedniczką. Koncentruje się ona przede wszystkim na treści i jej tworzeniu, a nie jak do tej pory na różnych rodzajach dokumentacji. Podkreśla zasady, które stanowią podstawę opracowywania instrukcji, na przykład zasadę adekwatności treści dla określonej grupy docelowej. Po raz pierwszy odnajdujemy w normie opis procesu tworzenia instrukcji.
Pomimo tego, że stosowanie normy nie jest obowiązkowe, jednak definiuje ona aktualne standardy. Podkreśla też w wielu miejscach właśnie tę kwestię – aktualności. Zasadniczo kupując jakikolwiek produkt oczekujemy, że spełnia on aktualne standardy, a PN-EN 82079-1 jest takim właśnie aktualnym standardem. Nie jest to co prawda norma zharmonizowana i nie mamy w tym przypadku do czynienia z przywilejem domniemania zgodności wynikającym z wymogów dyrektyw. Normy zharmonizowane, jak na przykład ISO 12100:2012 (Bezpieczeństwo maszyn – ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka) wskazują jednak na EN 62079, którą zastąpiono później EN 82079-1.

Niniejszy wykład to krótkie przedstawienie celów i znaczenia normy PN:EN 82079-1, omawia zasady jakimi kierowano się w normie, na podstawie konkretnych przykładów pokazuje możliwości zastosowania,przedstawia proces tworzenia dokumentacji zgodnie z normą,omawia zasady dotyczące procesu tłumaczenia.

Dokumentacja na potrzeby homologacji typu pojazdu/typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu – trudności w jej przygotowywaniu w przypadku nieprecyzyjnego tłumaczenia wymagań homologacyjnych
Tomasz Meinicke, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Precyzyjność i jednoznaczność słownictwa używanego przy interpretacji i tłumaczeniu dokumentacji homologacyjnej a także tworzeniu części takiej dokumentacji równolegle w języku lokalnym wybranego kraju Unii Europejskiej i w języku angielskim, ma duże znaczenie dla  poprawnego jej zrozumienia i wykorzystania. Ze względu na ścisły, techniczny a zarazem ogólnoeuropejski charakter dokumentacji homologacyjnej, w poprawnym przygotowywaniu i tłumaczeniu takich dokumentów jak  - regulaminy, dyrektywy, dokumenty informacyjne, istotne znaczenia ma użycie słownictwa,  uwzględniającego specyfikę języka technicznego stosowanego w danym kraju i języku. Nie zawsze bezpośrednia interpretacja lub dosłowne tłumaczenie np. z języka angielskiego na polski, chociaż poprawne znaczeniowo, będą prawidłowo oddawać sens oryginalnego zapisu. Na wybranych przykładach nieprecyzyjnej interpretacji lub tłumaczenia, przedstawiono generowane przez nie trudności w zrozumieniu dokumentacji homologacyjnej i tworzeniu dokumentów pochodnych.
Multi³ – Multi-channel, Multi-lingual, Multi-usage of Content
Udo Merz, euroscript international

Content is available in many different forms and many different languages within a company. The responsibility for content writing and structuring lies in the hands of different departments, follows different rules, has different goals, and yet it originates all around the same problem, describes the same products, explains the same processes, just in a different way.

For technical documentation the processes for content writing have been established within the last 10 years. Systems are available that support this process into the last detail, but what about producing marketing content? Where are the tools that support this process and where are the differences in the processes between marketing and technical documentation? Is there a common denominator linking the two processes? How can the two processes benefit from each other?

Our presentation will explain where content is used and how it can be shared; it will discuss all the channels that are relevant and must be considered; it will demonstrate the world of digital experience management with all his facets like social media, web experience or mobile solutions.
A special focus will be put on the question how to support the content creation process in view of the challenges of web experience management. We will show how content creation can be handled without buying one of the big, powerful yet expensive Marketing Resource Management systems and how you can combine content creation with localisation in an integrated approach in order to reduce the number of interfaces for the people responsible for the creation of the multi-language- content. And last but not least it will lead the way to a smoother integration of all collaborators within the complex process of marketing material production and planning.


We will show that supporting the processes of content creation and dissemination in the marketing environment leads to a significant increase of both efficiency and effectiveness, while at the same time reducing process complexity and making sure that your innovative data does not end up in the Big Data pools on the other side of the Atlantic, for re-use by “interested” third parties.

Zarządzanie terminologią w przedsiębiorstwach - praktyczne przykłady z branży samochodowej
Paulina Lewandowska, Interlingua Language Services - ILS GmbH

Sprzedaż zagraniczna polskich produktów cieszy się dużym zainteresowaniem i od paru lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Przedsiębiorstwa eksportujące produkty muszą dbać o swój wizerunek zagranicą nie tylko na płaszczyźnie wizualnej, ale przede wszystkim przez dostarczanie klientom tłumaczeń zgodnych z informacjami zawartymi w polskich tekstach wyjściowych. Zapewnienie spójności we wszystkich środkach komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z partnerami biznesowymi i konsumentami jest możliwe wyłącznie przez jednolitą terminologię, która jest nieodłącznym elementem tworzenia i tłumaczenia dokumentacji i wizerunku przedsiębiorstwa.

Podstawowym czynnikiem decydującym o sukcesie produktów zagranicą jest zrozumiałość i spójność załączanych do nich tekstów jak np. instrukcji obsługi, katalogów części zamiennych i broszur informacyjnych, które tworzone przez przedsiębiorstwa, są następnie tłumaczone przez wykształconych i wyspecjalizowanych tłumaczy. Zarządzanie terminologią i praca terminologiczna to element udanej strategii marketingowej umacniającej produkty na rynkach zagranicznych, a także nieodłączny element procesu lokalizacji eksportowanych produktów. Jednolita terminologia to także jedyne rozwiązanie prewencyjne, które może uchronić przedsiębiorstwa przed ewentualną odpowiedzialnością prawną.

Wykład składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej wyjaśnione zostanie, co dokładnie kryje się pod pojęciem „terminologia” oraz „praca terminologiczna”, a także, jaki wpływ na sukces ma język, którym posługuje się dane przedsiębiorstwo. Wyjaśnione zostanie również, dlaczego tak istotne jest, aby teksty wyjściowe, które zostają przesyłane do tłumaczy były spójne, a użyte słownictwo jednolite.

W drugiej części przedstawione zostaną przykłady z branży samochodowej. Wspólnie przeanalizujemy tekst, stworzymy listę terminologiczną a następnie bazę terminologiczną z jednojęzycznego korpusu dla tłumaczy. Zademonstrowany zostanie proces tworzenia, zarządzania i archiwizowania terminologii wewnątrz przedsiębiorstwa z zastosowaniem najprostszych rozwiązań. Na postawie tych praktycznych przykładów publiczność będzie
miała okazję zrozumieć faktyczne korzyści wynikające z pracy terminologicznej.


Wykład skierowany jest przede wszystkim do osób, które nie tworzyły dotychczas żadnych list lub baz terminologicznych i nie posiadają żadnej wiedzy terminologicznej. Niemniej jednak, osoby z doświadczeniem są również mile widziane i zaproszone do dyskusji oraz wymiany poglądów.

Our Sponsor for all cities

Our Sponsors

Supported by